» Trimiterea manuscriselor și tipuri de documente publicate

Manuscrisele vor fi predate redacţiei atât imprimate (dacă este posibil), cât şi pe suport electronic, în fişiere *.doc sau *.rtf. În ambele variante textele trebuie să coincidă în totalitate.

Materialele se primesc la redacţie până la data 1 iulie a.c.: studii (circa 30 p.), articole (până la 20 p.), recenzii (circa 5 p.), note bibliografice (1-2 p.) şi dări de seamă referitoare la viaţa ştiinţifică internă şi internaţională, respectând Normele minimale privind prezentarea manuscriselor acceptate de Editura Academiei Române, precum şi a unor norme de editare impuse de Colegiul de redacţie.

» Norme de redactare

Textul:

Textele manuscriselor vor fi redactate în programul Word/Microsoft Office (sau în alte programe care salvează fişiere compatibile cu Word), cu fonturi Times New Roman (excepţie caracterele speciale – chirilice, greceşti etc.), obligatoriu cu semne diacritice. Dacă aţi folosit alt font, acesta trebuie copiat pe suportul electronic împreună cu textul. Notele vor fi dispuse în subsolul paginii (footnote), obligatoriu cu numerotare automată (auto number).

Rezumatul, cuvintele cheie şi referinţele despre autori: Indiferent de limba în care sunt redactate (inclusiv engleză), manuscrisele vor fi însoţite de un rezumat doar în limba engleză. Tot în limba engleză se vor traduce titlul lucrării, 5-10 cuvinte-cheie referitoare la subiectul lucrării şi câteva referinţe despre autor (titlul ştiinţific, profesia, instituţia unde activează, adresa acesteia, numărul de telefon şi o adresă de e-mail). Rezumatul poate varia ca întindere, de la 150-300 de cuvinte (o jumătate de pagină), în cazul articolelor de până la 20 de pagini, şi până la 1000 de cuvinte în cazul studiilor.

» Peer review

Procedura de evluare (peer review) se desfășoară în următoarele etape:

 1. Evaluare iniţială: studiile/articolele/recenziile sunt parcurse și evaluate de către membrii colegiului de redacţie, care se asigură că propunerile primite îndeplinesc aspectele esențiale specifice cercetării științifice din domeniul Istorie cu privire la subiect, metodologie și sursele bibliografice/documentare folosite). Eventualele neajunsuri sunt semnalate autorilor spre a fi îndreptate. De asemenea, membrii colegiului de redacție ai AIIX nu vor accepta spre publicare materialele care nu corespund standardelor științifice impuse, fără a fi obligați să motiveze autorilor decizia de respingere a articolelor.
 2. Recenzarea de către specialiști: în această etapă studiile sunt analizate de către referenți de specialitate, cu o afiliere instituțională diferită, cărora nu le este făcut cunoscut numele autorilor.
 3. Membrii colegiului de redacție analizează referatele de evaluare, urmând să respingă materialele care nu corespund cerințelor sau să solicite autorilor revizuirea lor.

De asemenea, redacţia îşi rezervă dreptul de a planifica apariţia textelor în raport cu propriile exigenţe. Totodată, cerem colaboratorilor să anunţe cu promptitudine o eventuală retragere a textului sau intenţia de a-i aduce completări, modificări, corecturi.

» Copyright

Autorul/autorii articolelor acceptate spre publicare în AIIX își rezervă drepturile de proprietate intelectuală asupra textelor elaborate, permițând revistei AIIX publicarea lucrărilor științifice rezultate în urma propriilor cercetări.

Materialele propuse spre publicare vor fi însoțite de o declarație (acord de publicare) a autorului / a autorului principal, care certifică situația editorială a respectivei contribuții științifice (contribuții originale, ce nu au mai fost publicate / nu se află în evaluare spre publicare în alte reviste sau volume). Prin completarea declarației, autorul / autorul principal își asumă paternitatea asupra materialelor publicate și respectarea eticii academice antiplagiat.

Acord de publicare*

Subsemnatul, ……………………………………………………………………………., în calitate de autor / autor principal al articolului: ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………, acceptat spre publicare în AIIX, vol….. /202….., având următoarea adresă de corespondență………………………………………………………………………………..

Declar pe proprie răspundere că:

 1. Articolul acceptat spre publicare reprezintă contribuția originală a autorului/autorilor, nu a fost publicat și nu este trimis spre evaluare la o altă revistă / volum colectiv.
 2. Articolul nu conține imagini, documente ori date ce sunt utilizate fără acordul deținătorului dreptului de copyright ori fără indicarea sursei în cazul celor publicate anterior.
 3. Transfer redacției Anuarului Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” (AIIX) dreptul de publicare, reproducere și distribuire a textului, inclusiv prin salvare într-o bază de date electronică.
 4. Permit diseminarea informațiilor precum numele, afilierea instituțională și adresa de e-mail în conformitate cu principiile Regulamentului General privind Protecția Datelor al Uniunii Europene.

Autor corespondent:

Data:

Semnătura:

*Formularul trebuie completat, imprimat, semnat și transmis, în format electronic, redacției AIIX.

» Structură articol / Structure of the Article 

Materialul trimis spre publicare trebuie să conțină următoarele elemente:

 • Titlul articolului, numele autorului / autorilor, adresa de corespondență a autorului / autorului principal, precum și afilierea autorilor
 • Rezumat (aprox. 200 cuvinte)
 • Cuvinte cheie (patru – șase)
 • Conținutul articolului (introducere, observații istoriografice și metodologice, discuții, concluzii)
 • Acknowledgement – dacă este cazul

The submission should contain the following elements:

 • The title of the article, name(s) of author(s), correspondence address of the author / the principal author, and the affiliation(s)
 • An abstract (aprox. 200 words)
 • Keywords (four-six)
 • The main content of the article (introduction, historiography and methods, discussion, and conclusions)
 • Acknowledgments – if necessary.

Șablon/template propunere articol aici.


Contact

Institutul de Istorie A. D. Xenopol
Academia Română – Filiala Iași
Strada Codrescu 6, Pavilion C
700479-Iaşi, România
OP 6, CP 1313

Tel./fax: 0332 106172
E-mail: institut_xenopol@yahoo.com